Vår politik

En stark ekonomi där jobb går före bidrag

Solna ska ha en tydlig arbetslinje. Vägen till jobb ska vara kortare än till bidrag och fokus ska ligga på att stötta människor att nå egen försörjning. Ett Solna­ som utvecklas kräver en ansvarsfull politik som hushåller med skattebetalarnas pengar och som säkrar överskott i ekonomin och framväxten av jobb.

Läs mer

I Solna ska alla känna sig trygga

Solna är tryggare än många andra städer, vilket bekräftas av den trygghetsundersökning som gjorts. I takt med stadens utveckling har fler stadsdelar, handel och ny infrastruktur vuxit fram, vilket bidragit till en snyggare och tryggare stadsmiljö med liv och rörelse. Men nationella misslyckanden med polisen och integrationen har gjort att otryggheten känns också i vår stad.

Läs mer

Stadsutveckling för ett trivsammare Solna

För solnaborna innebär stadsutvecklingen inte bara mer trivsamma boendemiljöer, utbyggd handel och närservice utan också bättre möjligheter till hållbart ­resande. Under nästa mandatperiod vill vi förverkliga tre stadsutvecklingsområden och lika många tunnelbanestationer längs gula linjen: Hagastaden, Södra Hagalund och Arena­staden. Här kommer bostäder, jobb och ny kommunal närservice att växa fram. Framkomligheten i Solna förbättras, trafikens inverkan på boendemiljön minskar och fler trafikslag kan inrymmas för smidigt resande i regionen.

Läs mer

Kunskapsfokus i skolan

Att höja kvaliteten i skolan är den viktigaste framtidsuppgiften. Vår skola ska präglas av trygghet och fokus på kunskap. I likhet med övriga Sverige har Solna för många elever som inte klarar grundskolan med fullständiga betyg. 

Läs mer

”Ett grönt, tryggt och växande Solna. Här ska det vara lättare att få ett jobb än ett bidrag. Vi ställer krav på dem som kan, så att vi kan hjälpa dem som behöver.”

Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande
Läs mer

En stark ekonomi där jobb går före bidrag

Solna ska ha en tydlig arbetslinje. Vägen till jobb ska vara kortare än till bidrag och fokus ska ligga på att stötta människor att nå egen försörjning. Ett Solna­ som utvecklas kräver en ansvarsfull politik som hushåller med skattebetalarnas pengar och som säkrar överskott i ekonomin och framväxten av jobb.

Solna är en av de kommuner som har lägst utanförskap och som är bäst på att hjälpa människor till egen försörjning. Varje år går allt fler solnabor från bidrag till jobb och i Solna är vi särskilt bra på att få ungdomar och utrikes födda i arbete.

För oss är arbetslinjen central. Alla människor växer när de kan försörja sig själva och forma sina egna liv. Det är grunden för ett hållbart samhälle.

Att jobba med näringslivsklimat, fokusera på arbets­linjen och säkra en ekonomi som främjar tillväxt är därför viktigt för fler jobb och därmed möjligheten
att bryta utanförskap. Så säkras pengar till skolan, tryggare och grönare boendemiljö och högre kvalitet
i äldreomsorg­en.

Vi Vill:

Säkra överskott i stadens ekonomi och
behålla låg kommunalskatt.
Utveckla Solna så att fler jobb skapas och bli en av Sveriges bästa kommuner på att hjälpa långtidsarbetslösa till arbete.
Ställa krav på att alla som kan ska försörja sig själva och tillämpa nolltolerans mot bidragsfusk.
Värna om företagsklimatet så att Solna
fortsätter vara Sveriges företagsvänligaste kommun.

I Solna ska alla känna sig trygga

Solna är tryggare än många andra städer, vilket bekräftas av den trygghetsundersökning som gjorts. I takt med stadens utveckling har fler stadsdelar, handel och ny infrastruktur vuxit fram, vilket bidragit till en snyggare och tryggare stadsmiljö med liv och rörelse. Men nationella misslyckanden med polisen och integrationen har gjort att otryggheten känns också i vår stad.

Vi vill ha fler poliser till Solna och med de satsningar Moderaterna föreslår på riksplanet skulle Solna kunna få ett 30-tal fler. När övriga samhället sänder signaler om ökad brottslighet och otrygghet, vill vi vara tydliga med att vi inte accepterar en sådan utveckling. Goda krafter ska aldrig behöva stå tillbaka på grund av rege­ringens passivitet och misskötsel av rättsväsendet.

Med hjälp av polisen vill vi därför identifiera otrygga platser, sätta upp fler trygghetskameror och utöka antalet områden där ordningsvakter kan användas. Arbetet med att förbättra belysningen runtom i ­Solna ska också fortsätta.

Vi Vill:

Ha fler poliser i Solna.
Installera fler trygghetskameror i samråd
med polis och lokala aktörer.
Ha tryggare miljöer genom stadsutveckling, bland annat med bättre belysning.
Att tryggheten för kvinnor ökar genom stärkt kvinnofridsarbete generellt och specifikt mot hedersrelaterat våld.

Stadsutveckling för ett trivsammare Solna

Solna ska vara en trygg och grön stad. Där nya bostäder och service är lika självklart som närheten till parker och grönområden.

För solnaborna innebär stadsutvecklingen inte bara mer trivsamma boendemiljöer, utbyggd handel och närservice utan också bättre möjligheter till hållbart ­resande. Under nästa mandatperiod vill vi förverkliga tre stadsutvecklingsområden och lika många tunnelbanestationer längs gula linjen: Hagastaden, Södra Hagalund och Arena­staden. Här kommer bostäder, jobb och ny kommunal närservice att växa fram. Framkomligheten i Solna förbättras, trafikens inverkan på boendemiljön minskar och fler trafikslag kan inrymmas för smidigt resande i regionen.

För att värna om Solnas närhet till grönområden vill vi att natur- och rekreationsområden vårdas och utvecklas, exempelvis naturreservatet runt Råstasjön. Vi vill också satsa på åtgärder i Brunnsvik­en, Ulvsundasjön och Edsviken för att minska miljö­föroreningar och förbättra vattenkvaliteten.

Vi Vill:

Utveckla Solna med fler bostäder som tillvaratar våra grönområden och som erbjuder bättre närservice och mer trivsam stadsmiljö.
Göra grönområden tillgängliga med hjälp av fickparker, vårda Solnas tre naturreservat och förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken.
Satsa på ett framkomlighetspaket som bland annat innebär utbyggd kollektivtrafik med tre nya tunnelbanestationer, utökad pendeltågstrafik och fler stombusslinjer.

Kunskapsfokus i skolan

Att höja kvaliteten i skolan är den viktigaste framtidsuppgiften. Vår skola ska präglas av trygghet och fokus på kunskap. I likhet med övriga Sverige har Solna för många elever som inte klarar grundskolan med fullständiga betyg.

Därför vill vi göra en stor kunskapssatsning, baserad på bästa tillgängliga forskning och erfarenhet. Målet är att alla solnaungdomar ska lämna grundskolan med gymnasiebehörighet.

Under de senaste åren har andelen legitimerade lärare ökat med cirka 25 procent och satsningar har gjorts på bland annat digitalisering, bibliotek och bättre inomhusmiljö. Vår utgångspunkt är att skickliga lärare är avgörande för skolresultaten. Lärare rekryteras med bra arbetsmiljö och höga löner. Därför vill vi lägga stort fokus på detta. Samtidigt är en del skollokaler fortfarande slitna och vi vill, förutom att bygga nya skolor, investera i att förbättra alla skolors lokaler.

Vi Vill:

Att kunskapsuppdraget stärks så att
alla elever klarar skolan.
Attrahera bra lärare med höga löner
och god arbetsmiljö.
Att en ny skola byggs i Huvudsta.
Att ett högstadium öppnar i Järvastaden.